AVISO LEGAL

1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase a todos os usuarios deste sitio web que o titular deste é:

KIDS&US ENGLISH, SL

NIF B-64622087

Domicilio en Avenida Tudela número 12

08242, Manresa, Barcelona (España)

Teléfono +34 93 875 33 45

Correo electrónico [email protected]

Inscrición rexistral no Rexistro Mercantil de Barcelona, Tomo 39.900, Folio 16, Folla B-355982

2. NORMAS DE USO DO PORTAL

Quen acceda e use este sitio web, terá a consideración de usuario. O usuario, polo só feito de selo, acepta todas as condicións de uso.

2.1.- Xenéricas

Está prohibido publicar nesta web, nos nosos blogs, e demais ferramentas de participación, contidos que atenten contra os seguintes principios:

  1. A salvagarda da orde pública, a investigación penal, seguridade pública e defensa nacional.
  2. A protección da saúde pública ou das persoas físicas que teñan a condición de consumidores ou usuarios.
  3. O respecto á dignidade da persoa e ao principio de non discriminación por motivos de raza, sexo, opinión, nacionalidade, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
  4. A protección da xuventude e da infancia.
  5. O respecto á autonomía da vontade do afectado.
  6. O respecto á propiedade intelectual do publicado.
  7. En xeral, o respecto á legalidade vixente.

2.2.- Particulares

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. O usuario será responsable de aportar información veraz e lícita no proceso de rexistro.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular do dominio ofrece a través das súas websites e ferramentas de participación; con carácter enunciativo, pero non limitativo, tamén se compromete a non usalas para:

Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do responsable do tratamento, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxicos que sexa susceptibles de provocar danos.

Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

O titular do dominio resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra as persoas, especialmente, contra os intereses da xuventude ou da infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, non resultaran adecuados para a súa publicación a criterio da dirección do centro.

En calquera caso, o titular do dominio non é responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

2.3.- Uso de contrasinais

Para acceder a determinados contidos hai que introducir un código de usuario e un contrasinal. Se non dispón dunha, pode pedilo a [email protected] especificando dito motivo.

Informámosvos que os contrasinais son persoais e intransferibles. O usuario é o único responsable das consecuencias que se poidan derivar do uso do seu contrasinal.

Para calquera incidencia cos contrasinais pode contactar, igualmente, con [email protected].

3.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O titular do dominio é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas web, como tamén o é de todo o seu contido, polo que toda reprodución, distribución e comunicación pública total ou parcial do seu contido queda expresamente prohibida sen a autorización expresa da dirección do titular do dominio. Calquera uso non autorizado previamente, considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

4.- RESPONSABILIDADE

O titular do dominio non se fai responsable dos danos e prexuízos que se poidan derivar de interferencias ou avarías telefónicas, desconexións no sistema electrónico, presenza de virus informáticos, programas maliciosos ou calquera outro factor alleo ao seu control. Tampouco se fai responsable dos contidos ou sistemas de terceiros conectados co dominio do responsable do tratamento a través de ligazóns.

O titular do dominio resérvase o exercicio das accións legais que correspondan contra os que vulneren estas condiciones.

5.- MODIFICACIÓNS DAS PRESENTES CONDICIÓNS

O titular do dominio pode modificar estas condicións en calquera momento, sen previo aviso, publicando as súas modificacións.

6.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre o titular do dominio e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia se someterá aos Xulgados e tribunais da demarcación que corresponda.