Avís Legal

L'avís legal i la política de privadesa de Kids&Us English, SL es va actualitzar el 25 de maig de 2018.

1. Titularitat del domini www.kidsandus.es  i de l'aplicació

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és de:

Titular: Kids&Us English, SL

Domicili social:

Av. Tudela, 12.

08242 de Manresa, Barcelona (Espanya)

Tel.: +34 93 875 33 45

Adreça de correu electrònic: info@kidsandus.com

Registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 39.900, foli 16 i full B-355982, amb el CIF B-64622087.

L'accés i la utilització del lloc web i de l'aplicació atribueix la condició d'usuari del lloc web i de l'aplicació (d'ara endavant, l'“Usuari”) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com de les seves modificacions, atès que Kids&Us English, SL (d'ara endavant, Kids&Us) es reserva la facultat, en qualsevol moment i sense necessitat d'un avís previ, de modificar i actualitzar la informació continguda al web i a l'aplicació, de configurar-la i de presentar-la juntament amb les condicions d'accés.

 

Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre aquest avís legal cada vegada que accedeixi al lloc web i a l'aplicació, ja que es tracta d'un document que juntament amb les condicions d'ús que s'hi recullen poden haver-se modificat. En qualsevol cas, el simple fet de fer servir el lloc web i navegar-hi i el d'utilitzar l'aplicació suposen sempre l'acceptació com a Usuari, sense cap tipus de reserves, de totes i cadascuna de aquestes condicions generals d'accés i ús.

 

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents al web i a l'aplicació o aplicacions com poden ser a títol merament enunciatiu i no pas limitador, els textos, les fotografies, els gràfics, els vídeos, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i els codis font d'aquests elements, són propietat de Kids&Us. Kids&Us disposa, si escau, del dret d'ús i explotació i, en aquest sentit, esdevenen obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no poden entendre's com a cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests elements.

Per tant, sobre la base de la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualssevol continguts que apareixen al web i a l'aplicació o aplicacions així com copiar, reproduir, adaptar, modificar o transformar els continguts del web, les aplicacions i, si escau, distribuir-los i comunicar-los públicament, inclosa la modalitat de posar a disposició la totalitat o una part dels continguts amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit de Kids&Us.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius són titularitat de Kids&Us, sense que pugui entendre's que l'accés al lloc web i a l'aplicació o les aplicacions impliqui cap dret sobre les marques esmentades, els noms comercials o els signes distintius.

Per tant, el simple accés per l'Usuari al web i a l'aplicació o aplicacions comporta el compromís de respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial titularitat de Kids&Us.

 

3. Enllaços

Entre els continguts existents al web, podrien incloure's enllaços a altres webs gestionats per tercers, amb l'objectiu de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació intercanviable a través d'Internet.

Kids&Us no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre tercers i a altres webs aliens a Kids&Us. Els enllaços que es puguin facilitar a través del web tenen finalitats informatives per a l'Usuari del web, però en cap cas situarien Kids&Us en una posició de garant o de part oferent dels serveis o de la informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços. Per tant, Kids&Us no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l'error i la inutilitat dels continguts o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, Kids&Us s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis o la informació prestada en altres pàgines web enllaçades amb aquest web. S'adverteix a l'Usuari que en el cas que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a Kids&Us mitjançant un correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d'enllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d'associació a pàgines web alienes a Kids&Us que permetin l'accés al web de Kids&Us sense un consentiment o una autorització expressa. En el cas que Kids&Us ho autoritzi, s'establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al lloc web de Kids&Us.

 

4. Condicions d'ús del lloc web

4.1 General

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i l'ús del lloc web i de les aplicacions són lliures i voluntaris, i ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar el web i l'aplicació o les aplicacions de manera correcta i lícita de conformitat amb la llei, aquest avís legal i la bona fe i l'ordre públic. Alhora, s'absté d'utilitzar el web i l'aplicació o les aplicacions de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el funcionament normal; els béns, els drets i els interessos de Kids&Us; els seus proveïdors; la resta d'usuaris, o, en general, qualsevol tercer. Així també s'absté de sobrecarregar, danyar o inutilitzar, de qualsevol altra manera, les xarxes, els servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Kids&Us o de tercers. En aquests casos, l'Usuari ha de respondre davant de Kids&Us o davant de tercers per qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Durant la utilització del lloc web i de l'aplicació o les aplicacions per part de l'Usuari, queden també prohibides a títol enunciatiu però no pas limitador les accions següents, que poden ser modificades:

 Utilitzar virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar o limitar el funcionament del web o l'aplicació o les aplicacions; de qualssevol serveis o xarxes de Kids&Us; de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions. També està prohibit danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o a cap altra informació de Kids&Us o d'un tercer.

 Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualssevol requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.

 Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat dels altres a l'hora d'utilitzar el web o qualssevol serveis, així com fer servir contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 Falsificar o alterar qualsevol informació de Kids&Us.

 Introduir, emmagatzemar o difondre, al web o des del web, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l'ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori; injuriós; obscè; amenaçador; xenòfob; incitador a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió, o que, de qualsevol altra forma, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que atempti contra la normativa vigent.

 Realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial i per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

 

4.2 Amb relació als continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les conductes manifestades en l'apartat corresponent, també estan prohibides les conductes següents:

 Reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, el web i les aplicacions de Kids&Us i cap dels seus continguts, si no és mitjançant l'autorització expressa i per escrit de Kids&Us.

 Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts.

 Alterar, reprogramar, modificar, adaptar i traduir el codi font d'aquesta pàgina web o de l'aplicació o les aplicacions.

 Es considera una còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web o de l'aplicació o les aplicacions en qualsevol suport.

 Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que es puguin considerar programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.

 Introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web algun contingut que infringeixi qualssevol drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, qualsevol contingut del qual no es tingui el dret de posar a disposició de tercers, de conformitat amb la llei.

 Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat

Kids&Us en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen a títol enunciatiu i no pas limitador ni tampoc dels danys que se'n puguin derivar.

 Kids&Us no assumeix cap responsabilitat si es retarda, s'esborra, es fa un lliurament erroni o es produeix un error en desar les comunicacions d'Usuaris o les configuracions personals.

 Kids&Us tampoc no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web o de l'aplicació o les aplicacions, ni tampoc dels danys i perjudicis produïts a l'Usuari o a tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al lloc web i a l'aplicació o les aplicacions.

 Kids&Us es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu o a interrompre el servei íntegrament o en part en qualsevol moment, amb un avís previ o sense.

 La utilització del lloc web i l'aplicació o les aplicacions està subjecta a tota la normativa aplicable, i l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del lloc web.

 L'accés al lloc web i a l'aplicació o les aplicacions no implica l'obligació per part de Kids&Us de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

 Kids&Us no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web o de l'aplicació o aplicacions.

 Kids&Us no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l'accés o l'ús dels continguts o del lloc web o de l'aplicació o les aplicacions.

Kids&Us no serà responsable tampoc de:

 Els possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics;

 l'ús per part de tercers d'elements propietat de Kids&Us que confonguin la seva personalitat;

 les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;

 els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web i de l'aplicació o aplicacions de Kids&Us;

 la falta de funcionament del web de l'aplicació o les aplicacions o d'algun dels seus serveis per causes alienes a Kids&Us;

 les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per usar-ne versions no actualitzades;

 l'existència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts;

 l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes d'aquest avís legal o a la bona fe i l'ordre públic del lloc web o de l'aplicació o les aplicacions, o dels seus continguts, per part dels Usuaris;

 els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari amb motiu d'una fallada o desconnexió de les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que impliquin suspendre, cancel·lar o interrompre el servei del lloc web o de l'aplicació o les aplicacions, durant la prestació del servei o amb caràcter previ.

En referència als continguts i els serveis enllaçats a través del lloc web ens remetem al que s'estableix en l'apartat 3 d'aquest avís legal referent als enllaços.

 

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'Usuari pot dirigir-se a Kids&Us a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es determinin en cada moment, com ara:

 Adreça postal: Avinguda Tudela, 12, 08242 - Manresa
 Tel.: +34 93 875 33 45
 Adreça de correu electrònic: info@kidsandus.com

Els canals de comunicació amb Kids&Us esmentats també són vàlids perquè qualsevol Usuari notifiqui que té coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral.

D'altra banda, la recepció per part de Kids&Us de qualsevol comunicació no suposa, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats o els continguts que indiqui l'Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per resoldre qualsevol controvèrsia amb relació a aquest avís legal o la relació entre elles mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància sobre la interpretació o l'aplicació d'aquestes condicions legals, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte, seran els encarregats de disposar la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent. En cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, però, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, als jutjats i tribunals de Manresa (Barcelona), i si no n'hi ha, als de Barcelona.

8. Política de privadesa

L'objecte d'aquesta política de privadesa és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del lloc web www.kidsandus.es  (d'ara endavant, “Lloc web”) perquè determineu lliurement i voluntàriament si voleu facilitar a Kids&Us les dades personals que us puguem requerir o que puguem obtenir quan accediu o utilitzeu el Lloc web així com els continguts i l'aplicació o les aplicacions.

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, us informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'empresa KIDS&US ENGLISH, SL, amb domicili social al C/ Cardenal Lluch, núm. 5, despatx 1, edifici Catalònia, 08242, Manresa (en endavant, KIDS&US).

La base que legitima el tractament de les dades és el vostre consentiment, que s'entendrà atorgat mitjançant l'accés i la utilització del lloc web o de l'aplicació de KIDS&US. Per tant, mitjançant l'accés i la utilització del lloc web o de l'aplicació de KIDS&US, l'usuari n'accepta el contingut i consent que es tractin les seves dades personals.

Les dades recollides es tractaran amb la finalitat de millorar i desenvolupar l'activitat KIDS&US, incloent-hi oferir-vos els serveis i la informació que sol·liciteu, dur a terme enquestes i comunicar-vos informació que us pugui ser d'interès.

Les dades es conservaran fins a un màxim de cinc anys després: (I) que s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir o tractar; o (ii) que s'hagi extingit la relació mercantil o comercial; del que passi posteriorment.

En qualsevol moment teniu dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També teniu dret a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar dins la xarxa de franquiciats adherits a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de KIDS&US ENGLISH, S.L. i dels franquiciats, que poden ser del mateix Estat o d’un altre. Si voleu informació addicional i detallada sobre la protecció de dades, podeu sol·licitar-la per correu electrònic a info@kidsandus.com, demanar-ne una còpia escrita a qualsevol dels nostres centres o per correu postal a l’adreça Kids&Us School of English, Carrer Canonge Montanyà, 1-5, 08242, Manresa.

En cas de patir algun tipus d'ingerència durant l'exercici dels seus drets, teniu l'opció de presentar una reclamació davant l'autoritat competent, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines dades de caràcter personal es recopilen

Les úniques dades personals a les quals Kids&Us té accés són aquelles que l'usuari facilita voluntàriament. En aquest sentit cal que l'usuari conegui que per accedir a alguns serveis oferts a través del web, se li sol·licitaran dades de caràcter personal. Si no les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els serveis ni els continguts esmentats. Tots els camps que tots els camps que apareixen en els formularis s'han d'emplenar obligatòriament, de tal manera que l'omissió d'algun dels camps pot comportar la impossibilitat que puguem atendre la sol·licitud, tret que en el mateix formulari hi hagi dades que es puguin emplenar voluntàriament.

D'altra banda, hi ha accessos a l'aplicació a través de Google Store (mitjançant un enllaç) que són de contingut educacional per facilitar el desenvolupament i l'aprenentatge de l'idioma proposat (eines d'aprenentatge, jocs, etc.), però en què KIDS&US no tracta dades personals.

En canvi, hi ha una aplicació de gestió educativa per als pares a través de la qual KIDS&US recull dades personals relatives a resultats d’exàmens dels alumnes, informes de seguiment de l'alumne en general, així com, per exemple, informació sobre comportament, aprenentatge, motivació i rendiment de l'alumne; convocatòries de tutories; actes; edat, nom i cognoms de l'alumne; adreça i telèfon dels pares o tutors de l'alumne; curs; grup; horaris; registre d'assistència a classe; foto de l'alumne; comunicació d'esdeveniments; dades administratives per a la gestió de facturació, i activitats relacionades amb el curs, amb la finalitat de poder tractar les dades i mantenir una comunicació activa entre el centre i els pares o tutors dels alumnes sobre qualsevol tema relacionat amb la gestió escolar i educativa dels fills, així com relativa a l'agenda digital en la qual els professors registren el seguiment de l'alumne. Aquest aplicació requereix a l'usuari que mantingui un compte a la Play Store de Google Android per poder descarregar-se les aplicacions. Addicionalment, l'aplicació pot recopilar de forma automàtica un altre tipus d'informació, com ara: tipus de dispositiu mòbil, país de l'Usuari, adreça IP, sistema operatiu del dispositiu mòbil i informació sobre l'ús de l'aplicació. Aquestes dades no se cedeixen a empreses terceres i només hi pot tenir accés per poder oferir el servei Google Play Store.

MENORS D'EDAT 
Mitjançant la pàgina web, KIDS&US no recapta ni tracta cap dada personal de menors de catorze (14) anys.

No obstant això, a causa del contingut, el Lloc web pot resultar atractiu per als menors esmentats. En aquest sentit, Kids&Us anima els pares perquè supervisin les activitats electròniques dels seus fills, per exemple, mitjançant l'ús d'eines de control patern que ofereixen diversos serveis electrònics i desenvolupadors de programari, i que ajuden a proporcionar un entorn electrònic segur per als menors d'edat.

Aquestes eines també poden evitar que els menors de catorze (14) anys comuniquin per via electrònica el nom, l'adreça i altres dades personals sense el consentiment dels pares.

Kids&Us es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l'edat real de qualsevol usuari que hagi divulgat dades sota el Lloc web i, si escau, denegar a l'Usuari esmentat l'accés als serveis oferts i procedir-ne a la cancel·lació i eliminació. No obstant això, en resultar extremadament complicat determinar l'edat real de les persones que divulguen dades a través del Lloc web, si l'Usuari descobreix que un dels seus fills ha divulgat aquesta informació, hauria de contactar amb Kids&Us a través de l'adreça de correu electrònic següent: info@kidsandus.com