AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa a tots els usuaris d’aquest lloc web que el titular d'aquest domini és:

KIDS&US ENGLISH, SL

NIF B-64622087

Domicili a avinguda Tudela, 12

08242 Manresa, Barcelona (Espanya)

Telèfon +34 93 875 33 45

Correu electrònic [email protected]

Inscripció registral al Registre Mercantil de Barcelona, volum 39900, foli 16, full B-355982

2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Tothom que accedeixi i faci ús d'aquest lloc web tindrà la consideració d’usuari. L’usuari, només pel fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1.- Genèriques

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs i a altres eines de participació continguts que atempten contra aquests principis:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte per la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte per l’autonomia de la voluntat de l'afectat.
  6. El respecte per la propietat intel·lectual de tot allò que es publica.
  7. En general, el respecte per la legalitat vigent.

2.2.- Particulars

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través de les seves pàgines web i eines de participació, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per:

Provocar danys als sistemes físics i logístics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

Intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona: siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment contra els interessos de la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que no siguin adequats per publicar-se, segons el criteri de la direcció de cada centre.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions dels usuaris a fòrums, xats o altres eines de participació.

2.3.- Ús de contrasenyes

S’ha d’introduir un usuari i una contrasenya per accedir a determinats continguts. Si no se’n disposa, pot demanar-los a [email protected]. Cal especificar el motiu de la consulta al correu electrònic.

Les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes, pot contactar igualment amb [email protected].

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut. Qualsevol reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial d’aquest contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de la direcció del titular del domini. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

4.- RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poden derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor que no pugui controlar. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del responsable del tractament a través d’enllaços.

El titular del domini es reserva l'exercici de les accions legals que es corresponguin contra aquells que vulnerin aquestes condicions.

5.- MODIFICACIONS D’AQUESTES CONDICIONS

El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ. Només haurà de publicar les modificacions.

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la demarcació que correspongui.